mc=hamster.swf&clr=0xceb264&cn=avalanche&an=jason